Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn altijd van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk afwijkend beding.
 2. Elke bestelling of opdracht is slechts geldig en bindend na schriftelijke bevestiging door onze diensten.
 3. De leveringstermijnen en termijnen van uitvoering worden steeds verstrekt ter informatie, zij zijn niet bindend voor ACRYPLEX BVBA. Laattijdige levering kan geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
 4. De goederen worden steeds op risico van de koper vervoerd.
 5. Alle goederen worden geleverd af bedrijf Diepenbeek ( België ), tenzij anders overeengekomen.
 6. De opdrachtgever wordt verondersteld de rechten tot produktie of reproduktie te bezitten. De rechten tot reproduktie voor modellen en ontwerpen door ons gerealiseerd blijven onze eigendom, en mogen zonder onze toestemming niet door derden gebruikt worden.
 7. Speciale werktuigen of mallen blijven steeds in onze werkhuizen en zijn niet over te dragen, zelfs indien zij aangerekend werden.
 8. Bij leveringen kunnen de bestelde hoeveelheden een verschil vertonen van 10%. Eventuele kleur- en of maatafwijkingen, eigen aan het produktieproces, voorbehouden.
 9. De goederen blijven eigendom van ACRYPLEX BVBA tot de algehele betaling van de overeengekomen prijs. De koper verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn, onafgezien van de betaling van de verkoopprijs en de eventuele schadevergoeding
 10. Om in aanmerking te genomen te worden moeten alle klachten ons schriftelijk bereiken binnen de 2 weken na factuurdatum. Na die termijn worden de leveringen en werken als definitief aanvaard beschouwd. Klachten zijn niet meer ontvankelijk, wanneer de klant aan de geleverde goederen veranderingen heeft aangebracht of ze bewerkingen heeft laten ondergaan.
 11. Onze fakturen zijn contant betaalbaar in Euro (€) netto en zonder korting in het kantoor van ACRYPLEX BVBA te Diepenbeek. Zij zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 10% per jaar. Bovendien zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag door de koper, ten titel van schadevergoeding, een bedrag verschuldigd zijn van 12% op het verschuldigd faktuurbedrag met een minimum van € 125. Geen betaling kan door de koper geweigerd worden op grond van een twistpunt door de koper opgeworpen. Alle huidige en toekomstige taksenen lasten, welke aard ook zijn ten laste van de koper.
 12. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd.
 13. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
Brainlane
Klik hier voor een interactieve wegbeschrijving.